Biuro Porad Obywatelskich

Przed konsultacją wymagana jest wcześniejsza rezerwacja!

 tel:+48 667 854 944;   e-mail: rejestracja@bpo-szczecin.pl;   www.bpo-szczecin.pl

npp.logo

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze od 01 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Realizacja zadania jest rezultatem wejścia w życie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki jej zapisom stworzony został dla osób uprawnionych dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punktach prowadzonych przez nasze stowarzyszenie porad udzielają adwokaci i radcowie prawni posiadający doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Lokale, w których Miasto zorganizowało punkty (16) nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, a przyjęcia interesantów odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 20.00.

Serdecznie zapraszam do korzystania z usług świadczonych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej nr 10 i nr 13, prowadzonych przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, jak również w pozostałych punktach prowadzonych przez inne organizacje. Łącznie utworzone zostały 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Jeśli tylko spełniacie Państwo warunki do uzyskania darmowej pomocy prawnej – macie Państwo do dyspozycji 16 punktów w Szczecinie i 1524 punkty na terenie całego kraju.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

W bieżącym roku Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

- PNPP NR 10 i PNPP NR 13. Poniżej w tabelce wskazujemy lokalizacje oraz godziny przyjęć.

  LOKALIZACJA   Osoby udzielające porad   HARMONOGRAM PRZYJĘĆ
 Dni tygodnia  godziny udzielania pomocy
Prowadzenie zadania w punkcie nr 10

Budynek Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, pok. 56 c

Wejście od ulicy Felczaka
Adwokat/Radca prawny

 Poniedziałek 

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12:00 – 16:00

12:00 – 16:00

12:00 – 16:00

12:00 – 16:00

12:00 – 16:00

Prowadzenie zadania w punkcie nr 13

Budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin

 ul. Rydla 39-40, pok. 5 

Adwokat/Radca prawny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

npp.logo

 1. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia oraz Osoby, które ukończyły 65. lat:
 • przedkładają dokument stwierdzający ich tożsamość;
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
 1. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej:
 • przedkładają oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
 1. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny:
 • przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
 1. Kombatanci:
 • przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
 1. Weterani:
 • przedkładają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
 1. Osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną:
 • składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności. Oświadczenie to jest składane przez uprawnione osoby udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 1. Kobiety w ciąży:
 • przedkładają dokument potwierdzający ciążę,
 • nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • w sytuacji, gdy kobiety w ciąży wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.

Darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje:

 • osobom, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osobom, które ukończyły 65. lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • osobom, które są w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

W sytuacji, gdy nie spełniają Państwo wymienionych kryteriów ustawowych uprawniających do otrzymania darmowej porady prawnej mogą Państwo otrzymać pomoc prawną również nieodpłatnie w Biurze Porad Obywatelskich dla mieszkańców Szczecina prowadzonym  przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze.

infografika caly system 2

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

broszukra v1 str 5

npp.logo

Pomoc prawna  polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobiście osobom uprawnionym, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.
 • Nieodpłatnej pomocy prawnej nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
 • Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej udzielający porady może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Osoba udzielająca porady prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, dlatego też osoba która otrzymała poradę będzie proszona o podanie danych statystycznych dotyczących jej wieku, wykształcenia etc. (podanie tych danych jest dobrowolne).