Biuro Porad Obywatelskich

Przed konsultacją wymagana jest wcześniejsza rezerwacja!

 tel:+48 667 854 944;   e-mail: rejestracja@bpo-szczecin.pl;   www.bpo-szczecin.pl

Regulamin

REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH W BIURZE PORAD OBYWATELSKICH I PUNKTACH BIURA PORAD OBYWATELSKICH
w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich ”


ZASADY I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA BIUR PORAD OBYWATELSKICH

Regulamin określa zasady i sposób funkcjonowania Biur Porad Obywatelskich, zakres i sposób udzielania porad przez doradców oraz obowiązki i uprawnienia doradców i klientów.

 

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

1. Biuro Porad Obywatelskich (dalej BPO) i Punkty Biura Porad Obywatelskich (dalej PBPO) utworzone zostają w Szczecinie, na okres od 16 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2. Biuro Porad Obywatelskich i Punkty Biura Porad Obywatelskich działają w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich ”

3. Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Szczecin w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich ”

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Poradzie obywatelskiej – należy przez to rozumieć pomoc udzieloną ustnie, telefonicznie lub drogą e- mailową klientowi w postaci :

a) informacji o właściwej instytucji do załatwienia sprawy,

b) doradztwa specjalistycznego wspierającego świadomość, samodzielność i odpowiedzialność klienta w przysługujących prawach oraz ciążących na nim obowiązkach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zakresie istotnym dla rozwiązania jego problemu,

c) warsztatów - redagowania pism i podań, wypełniania standardowych formularzy, aplikacji zawodowych, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem. Itp.

2. E-poradzie – należy przez to rozumieć bezpłatnie udzieloną poradę obywatelską. E-porada udzielana jest na pisemne zapytanie klienta przesłane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.biuroporadszczecin.pl/e-biuro/;

3. Biurze – należy przez to rozumieć bezpłatne Biuro Porad Obywatelskich i Punkty Biura Porad Obywatelskich, utworzone w Szczecinie;

4. Doradcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zaangażowaną przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze , udzielającą bezpłatnej porady obywatelskiej w ramach Biura Porad Obywatelskich i Punktów Biura Porad Obywatelskich na terenie Miasta Szczecin;

5. Specjaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu praw obywatelskich, zaangażowaną przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, udzielającą bezpłatnej porady obywatelskiej w ramach w/w projektu;

6. Wolontariuszu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która podpisała z Stowarzyszeniem Solidarne Kobiety Zawsze porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich ”

7. Pracy społecznej członka Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną członka Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze, która wspiera funkcjonowanie Biur;

8. SSKZ – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze z siedzibą w Szczecinie przy ul. Turkusowej 6/12;

9. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt finansowany ze środków Miasta Szczecin w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich ”;

10. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (członka SSKZ, wolontariusza), która korzysta z oferty szkoleniowej w ramach projektu;

11. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną – mieszkańca Szczecina, która korzysta z oferty doradczej Biura.

12. Dyżurze - należy przez to rozumieć świadczenie bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej przez doradcę, prawnika w wyznaczonych harmonogramem terminach w siedzibie BPO i PBPO.

 

§ 3

1. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego.

2. Regulamin jest uchwalany i zmieniany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze z siedzibą w Szczecinie przy ul. Turkusowej 6/12;

3. Każda osoba chcąca skorzystać z oferty Biura Porad Obywatelskich powinna przed skorzystaniem z porady w rozumieniu niniejszego Regulaminu zapoznać się z jego treścią. Zwrócenie się do doradcy o poradę oznacza zaakceptowanie przez klienta lub uczestnika projektu postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 4

Podstawowymi zasadami funkcjonowania Biura Porad Obywatelskich jest bezpłatność i powszechność dostępu do poradnictwa z uwzględnieniem § 5, przy zachowaniu zasad poufności, bezstronności, rzetelności i aktualności.

Definicje zasad:

bezpłatność - porady świadczone przez Biuro Porad Obywatelskich są całkowicie bezpłatne. Bezpłatnie przekazywane są również niezbędne materiały, wzory pism itp.

poufność – Biuro zapewnia zachowanie tajemnicy o zakresie udzielonych informacji, jak też o samym fakcie pobytu klienta w Biurze Porad. Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem.

bezstronność i niezależność – Biuro Porad Obywatelskich udzielając porad obywatelskich kieruje się tylko i wyłącznie dobrem klienta, nie zaś interesem kogokolwiek innego. Doradca udzielając porady nie kieruje się własnymi przekonaniami, opiniami i wartościami, nie ocenia klienta, jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu.

aktualność i rzetelność informacji - informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

samodzielność klienta - doradca nie podejmuje decyzji za klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru.

 


UCZESTNICY PROJEKTU (KLIENCI)

§ 5

1. Z oferty doradczej Biur Porad Obywatelskich skorzystać mogą zainteresowani mieszkańcy, miasta Szczecina, chcący uzyskać pomoc poprzez informację, poradę i warsztaty w sprawach obywatelskich.

 

ZAKRES I SPOSÓB UDZIELANIA PORAD

§ 6

1. Bezpłatna pomoc obywatelska świadczona w Biurze Porad Obywatelskich obejmuje porady obywatelskie.

2. W ramach BPO klient będzie mógł uzyskać poradę obywatelską w szczególności w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, spraw spadkowych, imigracji/repatriacji, spraw konsumenckich i własnościowych, spraw karnych dla ofiar przemocy.

3. Pomoc udzielana jest przez:

a) doradców obywatelskich wyłącznie w formie ustnej – w czasie osobistego spotkania z doradcą lub telefonicznie;

b) prawników wyłącznie w formie ustnej - w czasie osobistego spotkania;

c) specjalistów wyłącznie w formie ustnej - w czasie osobistego spotkania;

d) e-biuro - (po zgłoszeniu wniosku o e - poradę na formularzu dostępnym na stronie http://www.bpo-szczecin.pl w oparciu o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny i dokumenty. Nieujawnienie wszystkich informacji faktycznych i prawnych może skutkować tym, że porada nie będzie adekwatna do istniejącego problemu. BPO nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady odpowiadającej na problem przedstawiony przez klienta niezgodnie z prawdą.

e) mailowo – poprzez przesłanie informacji, porady obywatelskiej na wskazany przez Klienta kontaktowy adres e-mail;

 

WYŁĄCZENIA W ZAKRESIE I SPOSOBIE UDZIELANIA PORAD OBYWATELSKICH

§ 7

1. Oferta doradcza Biur Porad Obywatelskich nie obejmuje pisemnego sporządzania: pozwów, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na apelacje, kasacji, skarg konstytucyjnych, opinii prawnych oraz jakichkolwiek innych pism do sądów, trybunałów, organów administracji publicznej w Polsce i innych krajach, a także pism kierowanych do innych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających podmiotowości prawnej.

2. Doradca, prawnik specjalista ani wolontariusz nie dyktują nadto treści pism, o których mowa w ust. 1 § 7.

3. Oferta doradcza Biur Porad Obywatelskich nie obejmuje występowania w charakterze pełnomocnika lub obrońcy klienta przed Sądami lub Trybunałem.

4. Oferta doradcza Biur Porad Obywatelskich nie narusza przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. 2002 Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. 2002 Nr 123 poz. 1059 z późn. zm.).

PROCEDURA UDZIELANIA PORAD

§ 8

1. Procedura udzielenia porady obywatelskiej obejmuje:

a) zgłoszenie osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://www.bpo-szczecin.pl potrzeby skorzystania z porady;

b) wstępna weryfikacja przez doradców lub wolontariusza spełnienia przez klientów formalnych warunków uczestnictwa w projekcie, określonych w § 5;

c) ustalenie przez doradcę rodzaju potrzebnej pomocy oraz terminu jej udzielenia;

d) podanie przez klienta danych niezbędnych do wypełnienia Karty doradczej celem potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w projekcie;

e) złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w projekcie oraz zapoznaniu się z warunkami świadczenia poradnictwa w Biurze Porad Obywatelskich, zawartymi w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem iż w przypadku udzielenia porady telefonicznie lub elektronicznie czynność tą zastępuje oświadczenie Klienta złożone telefonicznie lub elektronicznie, a następnie odnotowane przez doradcę w Karcie doradczej;

f) udzielenie porady wraz z jej opisaniem w Karcie doradczej;

g) w razie wystąpienia skomplikowanych kwestii prawnych, w których potrzebna będzie konsultacja specjalisty prawnika, doradca umawia klienta na indywidualne spotkanie ze specjalistą;

h) fakt otrzymania porady klient potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Karcie doradczej. W przypadku porad świadczonych telefonicznie, mailowo, pisemne poświadczenie klienta o przyjęciu porady zastępuje oświadczenie doradcy odnotowane w Karcie doradczej;

i) uzupełnienie przez Klienta ankiety oceniającej usługę doradczą.

2. Klienci nie umówieni uprzednio na poradę w danym dniu uzyskają poradę tylko w sytuacji, gdy w tym dniu u danego doradcy będzie wolny termin. W przeciwnym razie klient może zostać umówiony na kolejny najbliższy wolny termin.

3. Standardowy czas oczekiwania na e-porady i porady udzielane przez prawników wynosi do 21 dni (termin liczony od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na poradę).

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA DORADCÓW I KLIENTÓW

§ 9

1. Klient powinien udostępnić doradcy do wglądu wszystkie dokumenty i informacje niezbędne do właściwej oceny problemu i udzielenia rzetelnej odpowiedzi.

2. Jeśli sprawa posiada skomplikowany charakter lub jeśli do udzielenia porady jest potrzebne skorzystanie z dokumentów wymienionych w pkt. 1, doradca:

a) zwróci się do Klienta celem uzupełnienia podanych przez niego informacji odnośnie stanu faktycznego sprawy lub przedstawienia treści dokumentów potrzebnych do udzielenia porady lub

b) umawia klienta na kolejny termin. Do tego czasu klient jest zobowiązany dostarczyć do Biura Porad dokumenty;

c) nie udziela porady w razie nie uzupełnienia informacji przez Klienta.

3. Doradca nie ma prawa zatrzymać ani przyjąć oryginalnych dokumentów, o których mowa w pkt. 1. Z oryginalnych dokumentów doradca może korzystać wyłącznie w obecności klienta.

4. Wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza na stronie http://www.bpo-szczecin.pl stanowi jednocześnie, że Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014r.poz 1182-tekst jedn.) dla celów ewidencji Kart Doradczych związanych z projektem „ Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie”

 

§ 10

1. Doradca na etapie przyjęcia sprawy przeprowadza procedurę kwalifikacyjną klientów , mającą na celu ustalenie, że klient zamieszkuje na terenie Szczecina. W razie ujawnienia okoliczności świadczących o tym, że klient nie jest mieszkańcem Szczecina, doradca niezwłocznie rezygnuje z prowadzenia sprawy.

2. W wypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności oświadczenia klienta, doradca prosi o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Odmowa udzielenia wyjaśnień lub odmowa wypełnienia karty, o której mowa w § 8, skutkuje brakiem możliwości udzielenia porady danemu klientowi.

3. Porada obywatelska zostanie udzielona przez doradcę w takim zakresie, w jakim klient dokonał zgłoszenia.

4. Doradca nie podejmuje decyzji za klienta.

5.Wszystkie informacje i dane uzyskane podczas udzielania porad odnoszące się do Klienta objęte są rygorem poufności oraz zakazem upubliczniania ich i przetwarzania. Wyjątek stanowią dobrowolnie podane dane osobowe przetwarzane wyłącznie w celu ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach zadania publicznego.

 

DORADCY I WOLONTARIUSZE

§ 11

1. Wolontariusze, udzielający porad i e-porad pod nadzorem doradcy dokładają wszelkich starań, aby porady obywatelskie były udzielane w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości klientów (np. osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych).

2. Porada udzielana w ramach Biura Porad Obywatelskich powinna być dla klienta zrozumiała i przedstawiać w miarę możliwości różne warianty rozwiązania przedstawionego problemu.

3. Przy udzielaniu porady obywatelskiej doradcy i wolontariusze zobowiązani są do przestrzegania zasad: bezpłatności, aktualności, rzetelności, bezstronności, poufności oraz terminowości udzielania porad.

4. Doradca lub wolontariusz nie może udzielić porady, która umożliwiałaby popełnienie przestępstwa, bądź umożliwiała uniknięcie odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo.

5. Doradca lub wolontariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, o których dowiedział się w trakcie udzielania porady.

6. Doradca lub wolontariusz nie może odmówić złożenia zeznań dotyczących prowadzonej sprawy oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.

7. Doradcy i wolontariusze podpisują deklaracje bezstronności oraz akceptują wymienione w §4 warunki świadczenia poradnictwa.

 

§ 12

1. Do Biura Porad może przyjść każda osoba z każdym problemem, niedopuszczalne jest dyskryminowanie i odmowa przyjęcia klienta, pod warunkiem spełnienia kryteriów wymienionych w § 5.

2. Biuro Porad nie prowadzi spraw, w których może wystąpić konflikt interesu klienta z interesem:

a) SSKZ, w ramach którego działa Biuro,

b) osoby należącej do personelu Biura lub SSKZ,

c) prawnika i specjalistów/doradców.

d) Fundacji Kultury i Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” z siedzibą 70-781 Szczecin, ul. Seledynowa 91A

e) Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb”, będącej właścicielem pomieszczeń,

f) Fundacji Sektor3

g) PCK

3. Porad obywatelskich nie udziela się osobom pozostającym w sposób niebudzący wątpliwości pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom agresywnym. Zawsze wtedy proponowany jest inny termin spotkania.

 

§ 13

1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biur Porad Obywatelskich kierować można w formie pisemnej do Koordynatora projektu na adres: Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze z siedzibą w Szczecinie przy ul. Turkusowej 6/12;

2. Koordynator po przychyleniu się do skargi lub wniosku podejmuje stosowne działania w przedmiotowym zakresie, w przeciwnym razie przekazuje skargę lub wniosek do rozpatrzenia Zarządowi SSKZ.

3. Koordynator rozpatruje skargę lub wniosek w ciągu 14 kolejnych dni następujących po dniu wniesienia, natomiast Zarząd SSKZ w ciągu 14 kolejnych dni następujących po dniu przekazania przez koordynatora.

4. Biuro Porad oraz Biuro projektu wykorzystuje skargi i uwagi klienta do poprawy jakości pracy.

 

§ 14

Odpowiedzialność odszkodowawcza doradcy, wolontariusza Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze, za ewentualne szkody wynikłe z działalności Biur Porad Obywatelskich jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

STRUKTURA PUNKTU I ZASADY FUNKCJONOWANIA W PROJEKCIE

§ 15

1. Biuro Porad Obywatelskich i Punkty Biura Porad Obywatelskich działają w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 113; Alei Wojska Polskiego 63 wejście od ul. Piłsudskiego oraz na Prawobrzeżu Szczecina; ul. Rydla 93, Fundacja Kultury i Sportu Aktywności Lokalnej ”Prawobrzeże”, Klub Osiedlowy "Dąb" Sala Edukacyjna i w Północnej części Szczecina w Radzie Osiedla Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 171.

2.Nadzór nad funkcjonowaniem Biur sprawuje Koordynator Projektu.

3. W każdym z Biur dyżury pełnią doradcy. Ich pracę wspierają wolontariusze / członkowie SSKZ, zgodnie z harmonogramem, ustalonym w porozumieniu z Stowarzyszeniem Solidarne Kobiety Zawsze.

4. Porady będą udzielane podczas dyżurów pełnionych przez doradców, zgodnie z ustalonym po konsultacji z doradcami harmonogramem.

5. W razie wystąpienia skomplikowanych kwestii prawnych, w których konieczna będzie konsultacja specjalisty/eksperta, doradca umawiać będzie klienta na indywidualne konsultacje ze specjalistą/ekspertem w Biurze (w uzgodnionym terminie).

6. Poradnictwo świadczone będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem dla danego Biura.

 

§ 16

1. Doradcą w ramach Biura Porad Obywatelskich może być wyłącznie osoba posiadająca niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu, z którego udzielać będzie porad.

2. Doradca zobowiązany jest do stałego aktualizowania wiedzy i kwalifikacji.

3. Do obowiązków pracownika ds. informacji Biura Porad Obywatelskich należy w szczególności świadczenie porad, koordynowanie systemu e-porad i ustalanie harmonogramu pracy specjalistów prawników, psychologów, doradców zawodowych oraz prowadzenie ewidencji udzielonych porad.

4. Bezpośredni nadzór nad pracą doradcy sprawuje Koordynator projektu.

5. Ogólny nadzór nad działalnością Biura Porad Obywatelskich sprawuje Zarząd SSKZ.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17

Dokumentacja projektu, będzie archiwizowana i przechowywana po zakończeniu projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia.

 

§ 18

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 6 stycznia 2018 roku.

2. Zarząd SSKZ zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu.

3.Regulamin dostępny jest w Biurze Porad Obywatelskich i Punktach Biura Porad Obywatelskich oraz na stronie http://www.bpo-szczecin.pl

 

Szczecin, dnia 16.01.2019 r.