BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Aktualności

Umów się na poradę

Misja i Cele

MISJA

Misją Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego przysługujących jego członkom praw, a także obowiązków, działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji .

CELE

● Działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
● Działalność charytatywna – dobroczynna
● Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
● Ochrona i promocja zdrowia
● Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszych, niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski
● Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
● Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
● Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
● Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych
● Nauka, edukacja i wychowanie
● Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
● Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych
● Działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym
● Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, działań wspomagających rozwój demokracji
● Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
● Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
● Promocja i organizacja wolontariatu
● Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu
● Poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne
● Współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników i respektowania praw człowieka
● Nieodpłatną pomoc prawną oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
● Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

 

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i zostało zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Statutu oraz na podstawie innych obowiązujących norm prawnych. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA SZCZECIN

Polityka Prywatności

Copyright © 2022 BPO – All Rights Reserved.