BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Aktualności

Umów się na poradę

Dodatek Osłonowy 2024

26.02.2024

DODATEK OSŁONOWY

Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku w Szczecińskim Centrum Świadczeń ponownie przyjmowane są wnioski o przyznanie dodatku osłonowego za okres 01.01-30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 roku jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30.06.2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 01.01- 30.06.2024 roku złożone po dniu 30.04.2024 r. roku pozostawia się bez rozpoznania.


Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • gospodarstwom domowym jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2.100,00 zł miesięcznie,

 • gospodarstwom domowym wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1.500,00 zł na osobę miesięcznie.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.

Zgodnie z przepisami ustawy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych organ ustala we własnym zakresie i wnioskodawca nigdzie ich nie wykazuje.

Przy obliczeniu dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Wysokość świadczenia?

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Minimalna wysokość świadczenia to 20,00 zł.

Wnioski można złożyć:

 • w formie elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 • w formie papierowej można złożyć w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń,
  w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Bł. Kadłubka 12 w godzinach od 7:30 do 16:00.
  *

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń,
  ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin  (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).
  *

* dotyczy mieszkańców Szczecina

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysyłana będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Informację odebrać można również w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12 wejście I (informacja). Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA SZCZECIN

Polityka Prywatności

Copyright © 2022 BPO – All Rights Reserved.